ANVÄNDARVILLKOR FÖR REPEAK HÄLSOCOACH

Upprättade den 21 april 2023

1 BAKGRUND

1.1  Inspired by Focus, org.nr. 559118-9765, (”Inspired”) har utvecklat och tillhandahåller plattformen Repeak (”Repeak”). Repeak är en digital helhetslösning där personliga tränare, dietister och kostrådgivare m.fl. kan samordna och erbjuda tjänster inom träning, hälsa och kost. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) ska gälla när du som personlig tränare, dietist, kostrådgivare eller liknande (”Hälsocoach”) registrerar ett konto som ger tillgång till Repeak. För den som använder Repeak i egenskap av kund till Hälsocoach (”Klient”) gäller Användarvillkor för Repeak Klient.

1.2  Genom att registrera sig som användare på Repeak (”Användare”) bekräftar Hälsocoachen att denne har läst, förstått och accepterat dessa Villkor.

1.3  Observera att Villkoren endast reglerar avtalsförhållandet mellan dig som Användare och Inspired för användningen av Repeak. Avtal om tjänster som Hälsocoach ingår med Klient utgör ett separat avtal mellan Hälsocoach och Klienten och omfattas inte av dessa bestämmelser. Hälsocoachen svarar för att all rådgivning och information som tillhandahålls Klienten avseende och/eller genom Repeak är korrekt.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 För att få tillgång till Repeak krävs att Användaren registrerar ett konto (”Användarkonto”). Vid registrering av ett Användarkonto samt för användning av Repeak gäller därutöver följande:

a)  Användaren ska lämna sann och aktuell information vid registrering.

b)  Användaren ska hålla sin registrering personlig och inte registrera sig för mer än ett Användarkonto eller registrera ett Användarkonto på uppdrag av någon annan.

c)  Användaren får inte överföra sitt Användarkonto till annan.

d)  Användaren ska vara noga med att säkerställa att användarnamn, lösenord och andra inloggningsuppgifter är säkert förvarade. Tillåt inte att någon annan använder kontot.

e)  Användaren ska informera Inspired omedelbart om obehörig användning av Användarkontot skulle ske. Med eller utan Användarens tillstånd, är Användaren fullt ansvarig för allt som sker via sitt Användarkonto. Den mån det är tillåtet enligt gällande lag så friskriver sig Inspired från allt ansvar för aktivitet och förlust som utgör resultatet

av den icke auktoriserade användningen av Användarkontot.

f) Användaren måste ha fyllt 18 år för att kunna registrera sig på Repeak-plattformen.

2.2 Inspired kan komma att kräva att Användaren kan uppvisa tillförlitligt underlag som styrker att Användaren är en Hälsocoach. Inspired äger full rätt att godkänna eller inte godkänna sådant underlag.

3  PRIS

Repeak tillhandahålls i form av en abonnemangstjänst mot månadsvis betalning. Priser och avgifter för Repeak och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår av vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är exklusive moms.

4  ANVÄNDNING

4.1 Användning av Repeak ska alltid ske på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med dessa Villkor och i enlighet med Inspireds vid var tid lämnade instruktioner.

4.2 Det är inte tillåtet att:

a) publicera innehåll eller på annat sätt använda Repeak på ett sätt som kan uppfattas som stötande, nedsättande, kränkande eller diskriminerande;

b) kopiera, distribuera, göra tillgängligt, överföra, visa, utföra, återge, publicera, licensiera Repeak, eller överföra eller sälja någon programvara, produkt, tjänst eller information som erhållits från Repeak;

c) använda Repeak i strid med tillämpliga lagar och regler, inklusive men inte begränsat till tillämplig lagstiftning för behandling av personuppgifter, eller använda Repeak på ett olagligt sätt eller för ett olagligt syfte;

d) skapa, installera, lägga till eller sprida virus, skadliga program eller annan skadlig kod i eller genom Repeak;

e) att utföra omvänd utveckling (s.k. reverse engineering), demontera, försöka härleda källkoden hos, modifiera, eller skapa bearbetningar av Repeak, eller motsvarande manipulering av Repeak; eller

f) på annat sätt störa eller blockera Repeak.

5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Samtliga immateriella rättigheter till Repeak, inklusive uppdateringar, uppgraderingar, utökningar, nya versioner och tilläggsprogram samt alla anpassningar och versioner av dessa tillkommer Inspired och/eller, i förekommande fall, Inspireds leverantörer och/eller licensgivare.

5.2 Användaren förbinder sig att inte på egen hand eller genom annan, direkt eller indirekt, försöka registrera, använda eller göra intrång i Inspireds patent, upphovsrätter, varumärken, handelsnamn eller andra immateriella rättigheter, med undantag för vad som uttryckligen följer av dessa Villkor. Dessa Villkor ska således inte tolkas som att det till förmån för Användare skapar eller upplåter någon rättighet, äganderätt, intresse eller licens som ägs eller kontrolleras av Inspired, utöver för vad som uttryckligen följer av dessa Villkor.

6 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

6.1 Användaren har rätt att avsluta sitt Användarkonto vid vilken tidpunkt som helst, utan att ge anledning till varför. Detta görs genom att välja nödvändiga inställningar i Användarens profil. Notera att när Användaren har avslutat sitt Användarkonto kan Inspired komma att radera all Användarens data och innehåll, innefattande träningsresultat som Användaren har lagt in och Användaren kommer inte ha tillgång till dessa, även om Användaren har betalat för det.

6.2 Inspired förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar och utan föregående meddelande till Användaren samt utan att behöva ange något skäl avbryta eller avsluta, tillfälligt eller permanent, Användarens åtkomst till hela eller delar av Repeak.

6.3 Vid avtalets upphörande ska Användarens rätt att nyttja Repeak omedelbart upphöra.

6.4 Användare äger inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter vid avtalets upphörande.

7 TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART

Inspired kan samarbeta med tredje parter och därför länka till deras webbplatser, sociala medier, tjänster, andra produkter och mobila appar (”Tredje part”). Användaren kan eventuellt ansluta till Tredje part via Repeak, men det betyder inte att Inspired godkänner, övervakar eller har någon kontroll över Tredje part eller deras aktiviteter, som har separata användarvillkor och sekretesspolicy. Användaren bör därför noggrant granska Tredje parts webbplatser, användarvillkor och integritetspolicy. Inspired ansvarar inte för något innehåll som publiceras, eller produceras av Tredje part. Ej heller ansvarar Inspired för aktiviteter som Användaren genomför i samråd med Tredje part eller för de åsikter eller uppfattningar som uttrycks av Tredje part.

8  TILLGÄNGLIGHET

Inspired har som målsättning att Repeak ska ha en hög tillgänglighet och tillhandahållas utan tekniska störningar. Inspired garanterar dock inte att Användarens användning av Repeak kommer att vara fri från störningar eller avbrott, eller att Repeak alltid kommer att vara fullt ut tillgänglig. Inspired kan bland annat tidvis behöva begränsa tillgängligheten eller avbryta tillhandhållandet av Repeak på grund av säkerhetsskäl, myndighetsbeslut eller tekniska eller underhållsmässiga skäl.

9  ANSVAR

9.1  Användaren ansvarar fullt ut för Användarens egen användning av Repeak. Inspired tillhandahåller endast Repeak och ansvarar inte för avtal som ingås mellan Hälsocoach och Klient och Användaren åtar sig att hålla Inspired helt skadelös från alla kostnader eller krav hänförliga till sådana avtal.

9.2  Användare ansvarar själva för beslutet att använda eller att avstå från att använda Repeak samt för den faktiska användningen av Repeak. All användning av Repeak sker på Användarens egen risk. Användare ansvarar för allt innehåll, all information och allt material som tillgängliggörs via Repeak via Användarens Användarkonto, inbegripet lagenlighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt för sådant material.

9.3  Repeak tillhandahålls ”i befintligt skick”, ”som den är” och ”som tillgänglig” och utan garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, enligt lag eller annars, med avseende på Repeak, inklusive kvalitet, felfrihet, prestanda, användbarhet eller lämplighet för visst ändamål. Inspired ansvarar inte för skada eller olägenhet som drabbar Användare till följd av att Inspired tar bort, begränsar eller förändrar funktioner i Repeak.

9.4  Inspired äger rätt att ändra eller förbättra Repeak genom uppdateringar, uppgraderingar, utökningar och/eller nya versioner.

9.5  Inspireds ansvar gentemot Användaren ska under alla omständigheter vara begränsat till direkta skador och Inspired ansvarar således inte i något fall för indirekta skador som kan drabba Användare. Inspireds ansvar ska också vara begränsat till 20 000 kronor.

10  PERSONUPPGIFTER

Inspired behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Inspireds sekretesspolicy som utgör en integrerad del av dessa användarvillkor och återfinns på Repeak.

11  DIVERSE APPMARKNADER

Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar Användaren att användarvillkoren endast gäller mellan Användaren och Inspired och inte med app-marknaden där Användaren laddade ner en Repeak-app (t.ex. för iOS-användare, App Store som drivs av Apple Inc. eller för Android-användare, Google Play store som drivs av Google Inc.).

12  FORCE MAJEURE

Inspired är inte ersättningsskyldig eller ansvarig på annat sätt om avtalad prestation hindrats av en omständighet utanför Inspireds kontroll och som Inspired inte skäligen kunnat förutse när avtalet träffades eller när prestationen utfördes och vars följder Inspired inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

13 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Inspired förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa Villkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela Användaren. Användaren är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter Användaren att använda Inspireds tjänster efter publiceringar av ändringar, innebär det att Användaren accepterar de ändrade Villkoren.

14 TVIST

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

15 KONTAKTUPPGIFTER

Inspired by Focus AB, org.nr. 559118-9765
Postadress: Almbyallén 44A, 702 83 Örebro
E-postadress: contact@inspiredbyfocus.com
Webbplats: https://repeak.se

ANVÄNDARVILLKOR FÖR REPEAK KLIENT

Upprättade den 21 april 2023

1 BAKGRUND

1.1  Inspired by Focus, org.nr. 559118-9765, (”Inspired”) har utvecklat och tillhandahåller plattformen Repeak (”Repeak”). Repeak är en digital helhetslösning där personliga tränare, dietister och kostrådgivare m.fl. kan samordna och erbjuda tjänster inom träning, hälsa och kost. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) ska gälla när du som kund till en personlig tränare, dietist, kostrådgivare eller liknande (”Klient”) registrerar ett konto som ger tillgång till Repeak. För den som använder Repeak i egenskap av personlig tränare, dietist, kostrådgivare eller liknande (”Hälsocoach”) gäller. Användarvillkor för Repeak Hälsocoach.

1.2  Genom att registrera sig som användare på Repeak (”Användare”) bekräftar Klienten att denne har läst, förstått och accepterat dessa Villkor.

1.3  Observera att Villkoren endast reglerar avtalsförhållandet mellan dig som Användare och Inspired för användningen av Repeak. Avtal om tjänster som Klient ingår med Hälsocoach utgör ett separat avtal mellan Klient och Hälsocoach och omfattas inte av dessa bestämmelser. Hälsocoachen svarar för att all rådgivning och information som tillhandahålls Klienten avseende och/eller genom Repeak är korrekt.

2  ANVÄNDARKONTO

För att få tillgång till Repeak krävs att Användaren registrerar ett konto (”Användarkonto”). Vid registrering av ett Användarkonto samt för användning av Repeak gäller därutöver följande:

a)  Användaren ska lämna sann och aktuell information vid registrering.

b)  Användaren ska hålla sin registrering personlig och inte registrera sig för mer än ett Användarkonto eller registrera ett Användarkonto på uppdrag av någon annan.

c)  Användaren får inte överföra sitt Användarkonto till annan.

d)  Användaren ska vara noga med att säkerställa att användarnamn, lösenord och andra inloggningsuppgifter är säkert förvarade. Tillåt inte att någon annan använder kontot.

e)  Användaren ska informera Inspired omedelbart om obehörig användning av Användarkontot skulle ske. Med eller utan Användarens tillstånd, är Användaren fullt ansvarig för allt som sker via sitt Användarkonto. Den mån det är tillåtet enligt gällande lag så friskriver sig Inspired från allt ansvar för aktivitet och förlust som utgör resultatet av den icke auktoriserade användningen av Användarkontot.

f)  Användaren måste ha fyllt 18 år för att kunna registrera sig på Repeak-plattformen.

3  KOSTNADER OCH AVGIFTER

Vid Användarens användning av Repeak kan kostnader eller avgifter uppkomma gentemot Hälsocoach i enlighet med avtalet mellan Användaren och Hälsocoachen. Inspired ansvarar ej för sådana kostnader eller avgifter.

4  ÅNGERRÄTT

4.1  Användare har i egenskap av konsument fjorton (14) dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag Användaren registrerat sitt Användarkonto. Utnyttjande av ångerfristen sker skriftligen till Repeak, se kontaktuppgifter längst ner i dessa Villkor. Blankett för detta hittar du Konsumentverkets hemsida. Klicka här för att komma till blanketten.

4.2  Om Användaren utövar sin ångerrätt ska Användaren avstå från att använda Repeak.

4.3 Observera även att Användare, utöver vad som följer av ovan, har rätt att avsluta sitt Användarkonto när som helst, i enlighet med vad som följer av punkt 7 nedan.

5 ANVÄNDNING

5.1 Användning av Repeak ska alltid ske på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med dessa Villkor och i enlighet med Inspireds vid var tid lämnade instruktioner.

5.2 Det är inte tillåtet att:

a) publicera innehåll eller på annat sätt använda Repeak på ett sätt som kan uppfattas som stötande, nedsättande, kränkande eller diskriminerande;

b) kopiera, distribuera, göra tillgängligt, överföra, visa, utföra, återge, publicera, licensiera Repeak, eller överföra eller sälja någon programvara, produkt, tjänst eller information som erhållits från Repeak;

c) använda Repeak i strid med tillämpliga lagar och regler, inklusive men inte begränsat till tillämplig lagstiftning för behandling av personuppgifter, eller använda Repeak på ett olagligt sätt eller för ett olagligt syfte;

d) skapa, installera, lägga till eller sprida virus, skadliga program eller annan skadlig kod i eller genom Repeak;

e) att utföra omvänd utveckling (s.k. reverse engineering), demontera, försöka härleda källkoden hos, modifiera, eller skapa bearbetningar av Repeak, eller motsvarande manipulering av Repeak; eller

f) på annat sätt störa eller blockera Repeak.

6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Samtliga immateriella rättigheter till Repeak, inklusive uppdateringar, uppgraderingar, utökningar, nya versioner och tilläggsprogram samt alla anpassningar och versioner av dessa tillkommer Inspired och/eller, i förekommande fall, Inspireds leverantörer och/eller licensgivare.

6.2 Användaren förbinder sig att inte på egen hand eller genom annan, direkt eller indirekt, försöka registrera, använda eller göra intrång i Inspireds patent, upphovsrätter, varumärken, handelsnamn eller andra immateriella rättigheter, med undantag för vad som uttryckligen följer av dessa Villkor. Dessa Villkor ska således inte tolkas som att det till förmån för Användare skapar eller upplåter någon rättighet, äganderätt, intresse eller licens som ägs eller kontrolleras av Inspired, utöver för vad som uttryckligen följer av dessa Villkor.

7 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

7.1 Användaren har rätt att avsluta sitt Användarkonto vid vilken tidpunkt som helst, utan att ge anledning till varför. Detta görs genom att välja nödvändiga inställningar i Användarens profil. Notera att när Användaren har avslutat sitt Användarkonto kan Inspired komma att radera all Användarens data och innehåll, innefattande träningsresultat som Användaren har lagt in och Användaren kommer inte ha tillgång till dessa, även om Användaren har betalat för det.

7.2 Inspired förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar och utan föregående meddelande till Användaren samt utan att behöva ange något skäl avbryta eller avsluta, tillfälligt eller permanent, Användarens åtkomst till hela eller delar av Repeak.

7.3 Vid avtalets upphörande ska Användarens rätt att nyttja Repeak omedelbart upphöra.

7.4 Användare äger inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter vid avtalets upphörande.

8  TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART

Inspired kan samarbeta med tredje parter och därför länka till deras webbplatser, sociala medier, tjänster, andra produkter och mobila appar (”Tredje part”). Användaren kan eventuellt ansluta till Tredje part via Repeak, men det betyder inte att Inspired godkänner, övervakar eller har någon kontroll över Tredje part eller deras aktiviteter, som har separata användarvillkor och sekretesspolicy. Användaren bör därför noggrant granska Tredje parts webbplatser, användarvillkor och integritetspolicy. Inspired ansvarar inte för något innehåll som publiceras, eller produceras av Tredje part. Ej heller ansvarar Inspired för aktiviteter som Användaren genomför i samråd med Tredje part eller för de åsikter eller uppfattningar som uttrycks av Tredje part.

9  FRISKRIVNING AVSEENDE ANVÄNDNING OCH RESULTAT

9.1  Inspired hoppas att Användaren trivs och får full nytta av Repeak. Inspired garanterar dock inga resultat till följd av användningen. Resultaten kommer variera i stor grad vid användning av Repeak.

9.2  Notera att Repeak innehåller övningar som kan kräva användning av träningsverktyg såsom hantlar, kettlebells, gummiband m.m. Träningsverktyg ingår inte i de tjänster eller produkter som Inspired erbjuder och Användaren behöver därför införskaffa och bekosta dessa på egen hand.

9.3  Vid kostrådgivning, notera att Inspired inte kommer stå för någon kostnad för, eller kunna tillhandahålla, den kost och dryck som föreslås vid coachning utan detta behöver Användaren införskaffa och bekosta på egen hand.

9.4  Användaren är ensamt ansvarig att verifiera att kosten och drycken som föreslås vid coachning inte innehåller ingredienser som Användaren är allergisk mot eller som kan orsaka intolerans.

9.5  För användning av Repeak är en grundläggande förutsättning att Användarens generella hälsa är god. Användare ska vid var tid lyssna på sin kropp och beakta de eventuella risker som kan föreligga vid användning. Om Användaren känner någon som helst tvivel gällande sin hälsa (t.ex. smärta, generell utmattning, svårt att andas, illamående eller yrsel) innan eller under tiden Användaren använder Repeak-plattformen bör Användaren konsultera med en medicinskt sakkunnig såsom läkare.

9.6  De tjänster och produkter som erbjuds eller kan komma att erbjudas via Repeak ska inte ses som en läkares råd. De ska inte heller ses på något sätt som ersättning istället för en läkares råd.

10  TILLGÄNGLIGHET

Inspired har som målsättning att Repeak ska ha en hög tillgänglighet och tillhandahållas utan tekniska störningar. Inspired garanterar dock inte att Användarens användning av Repeak kommer att vara fri från störningar eller avbrott, eller att Repeak alltid kommer att vara fullt ut tillgänglig. Inspired kan bland annat tidvis behöva begränsa tillgängligheten eller avbryta tillhandhållandet av Repeak på grund av säkerhetsskäl, myndighetsbeslut eller tekniska eller underhållsmässiga skäl.

11  ANSVAR

11.1  Ingenting i dessa Villkor är avsett att utesluta eller begränsa Inspireds ansvar vid dödsfall, personskada eller bedrägeri till följd av Inspireds försummelse och inte heller att påverka Användarens rättigheter enligt tillämplig lagstiftning.

11.2  Användaren ansvarar fullt ut för Användarens egen användning av Repeak. Inspired tillhandahåller endast Repeak och ansvarar inte för avtal som ingås mellan Hälsocoach och Klient.

11.3 Användare ansvarar själva för beslutet att använda eller att avstå från att använda Repeak samt för den faktiska användningen av Repeak. All användning av Repeak sker på Användarens egen risk. Användare ansvarar för allt innehåll, all information och allt material som tillgängliggörs via Repeak via Användarens Användarkonto, inbegripet lagenlighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt för sådant material.

11.4 Repeak tillhandahålls, i den utsträckning som lagen tillåter, ”i befintligt skick”, ”som den är” och ”som tillgänglig” och utan garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, enligt lag eller annars, med avseende på Repeak, inklusive kvalitet, felfrihet, prestanda, användbarhet eller lämplighet för visst ändamål. Inspired ansvarar inte för skada eller olägenhet som drabbar Användare till följd av att Inspired tar bort, begränsar eller förändrar funktioner i Repeak.

11.5 Inspired tar inte ansvar för att någon uppger sig vara någon hen inte är, t.ex. att en Hälsocoach inte talar sanning om att hen är en Hälsocoach. Detta gäller även om Hälsocoachen har en certifierad stämpel på sin profil.

11.6 Inspired tar inget ansvar för riktigheten i råd, rekommendationer eller information som Hälsocoach eller annan på Repeak ger till Användaren.

11.7 Inspired äger rätt att ändra eller förbättra Repeak genom uppdateringar, uppgraderingar, utökningar och/eller nya versioner.

11.8 Inspireds ansvar gentemot Användaren ska under alla omständigheter vara begränsat till direkta skador och Inspired ansvarar således inte i något fall för indirekta skador som kan drabba Användare. Inspireds ansvar ska också vara begränsat till 20 000 kronor.

12 REKLAMATION

12.1 Skulle det uppstå något problem för Användaren vid användning av Repeak, om Repeak inte överensstämmer med dessa Villkor, av Inspired lämnad information eller på annat sätt är felaktigt, eller om Användaren är missnöjd på något sätt med Repeak kan Användaren framföra detta till Inspired genom att kontakta Inspired via kontaktuppgifterna nedan, eller på det sätt som vid var tid framgår av information i Repeak eller på Inspireds webbplats. Om Användaren anser att Repeak är felaktig, ska Användaren meddela Inspired därom snarast efter det att Användaren upptäckt det aktuella felet (reklamation). Om reklamation inte lämnas inom denna tid förlorar Användaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder.

12.2 Om Användaren av något skäl inte skulle vara nöjd med hanteringen av Användarens reklamationsärende, har Användaren möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning (kostnadsfritt).

12.3 Reklamation avseende tjänster eller annat som Användaren köpt eller på annat sätt erhållit från Hälsocoach eller annan än Inspired ska riktas mot sådan berörd aktör. Inspired vidarebefordrar inte några frågor eller reklamationer. Alla sådana eventuella frågor och reklamationer ska riktas direkt mot berörd aktör.

13 PERSONUPPGIFTER

Inspired behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Inspireds sekretesspolicy som utgör en integrerad del av dessa användarvillkor och återfinns på Repeak.

14 DIVERSE APPMARKNADER

Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar Användaren att användarvillkoren endast gäller mellan Användaren och Inspired och inte med app-marknaden där Användaren laddade ner en Repeak-app (t.ex. för iOS-användare, App Store som drivs av Apple Inc. eller för Android-användare, Google Play store som drivs av Google Inc.).

15  FORCE MAJEURE

Inspired är inte ersättningsskyldig eller ansvarig på annat sätt om avtalad prestation hindrats av en omständighet utanför Inspireds kontroll och som Inspired inte skäligen kunnat förutse när avtalet träffades eller när prestationen utfördes och vars följder Inspired inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

16  TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Inspired förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa Villkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela Användaren. Användaren är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter Användaren att använda Inspireds tjänster efter publiceringar av ändringar, innebär det att Användaren accepterar de ändrade Villkoren.

17  TVIST

17.1  Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

17.2  I egenskap av konsument har Användare därutöver rätt att vända sig till Konsumentverket (konsumentverket.se) för information och vägledning i konsumentfrågor. I händelse av tvist har Användare i sådant fall rätt att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

18 KONTAKTUPPGIFTER

Inspired by Focus AB, org.nr. 559118-9765 P
ostadress: Almbyallén 44A, 702 83 Örebro
E-postadress: contact@inspiredbyfocus.com
Webbplats: https://repeak.se