Villkor för köp och anmälan

Läs noga genom villkor för deltagande. Genom att anmäla dig till en tävling så medger du att du har läst och förstått villkoren samt att du är bunden av dessa.

Villkor för köp och anmälan
Ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal utanför affärslokaler gäller inte för anmälan/biljetter/platser till idrottsevenemang. Återbetalning av Anmälningsavgift kan därför endast ske om detta följer av dessa villkor för Evenemanget. Deltagaren kan dock överlåta anmälan till annan deltagare ifall denne får förhinder av någon anledning. Detta ska i så fall meddelas till Arrangören på contact@inspiredbyfocus.com.

Deltagare ska framställa anspråk på återbetalning av Anmälningsavgift direkt till Arrangören.

Deltagaren kan mista sin startplats om kvoten för antal deltagare fylls innan betalningen hinner registreras hos Arrangören då ingen fullständig anmälan har skett förrän betalning registreras. Återbetalning kommer då att ske. I samband med att din betalning registreras och en plats har säkrats till Repeak Challenge så kommer du att få ett bekräftelsemejl som är beviset på din anmälan.

Övrigt kring anmälan gäller att Arrangören kan av säkerhetsskäl behöva begränsa antalet deltagare. Vid registrering på tävlingsdagen ska en giltig legitimation uppvisas. En kopia på legitimationen på papper eller avfotat med mobilkamera går bra. Annars kan en annan person intyga den tävlandes identitet med sin giltiga ID-handling. Utan giltig legitimation får inte deltagaren starta i Repeak Challenge. Ingen återbetalning av startavgiften sker om ID saknas.

Åldersgränsen för deltagande i Repeak Challenge är under det år löparen fyller som följer:
12-15 år – löparen måste springa med ansvarig vuxen.
16-17 år – löparen kan springa med målsmans tillstånd.
18 år – äldre – löparen springer som vuxen

Kommunikation arrangören/deltagaren.
Arrangören kommer främst att kommunicera via sociala medier (såsom men inte begränsat till) Facebook, www.repeak.se och via Instagram.

Information av viktig karaktär kommer först och främst att kommuniceras via e-post.
Deltagaren ansvarar för att dennes e-post angivits korrekt och även kontrollera att Arrangörens e-post inte hamnat i deltagarens skräpkorg/kampanjflik eller liknande.
Arrangören anser deltagaren meddelad när e-post är skickad till den adress deltagaren angett vid anmälan till Repeak Challenge.

Inställt arrangemang
Om ett arrangemang ställs in bör deltagaren omgående kontakta Arrangören, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/platser/biljetter.
Vid inställt arrangemang återbetalas biljetten men inte eventuella service- och administrationsavgifter.
Ersättning betalas ej heller för resa och/eller boende.

Force Majeure
Arrangören är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför arrangörens kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnit, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom krig, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott, risk för blixtar eller andra naturfenomen, hastigt uppkomna situationer som äventyrar deltagares hälsa och därmed jämställda omständigheter.

Om Covid-19 eller motsvarande hälsorisk tvingar loppet att flyttas eller ställas in, äger deltagaren rätt att flytta biljetten till motsvarande arrangemang inom arrangörens arrangemang.
Vid force majeure kan inte startbiljetten återbetalas och kostnad för resa och/eller boende kan inte ersättas.

Generellt
Genom att acceptera dessa villkor måste deltagaren följa och acceptera muntliga och skriftliga anvisningar som gäller för loppet så som att följa den snitslade banan och inte avvika från denna, anvisningar om hur ett hinder/utmaningar ska genomföras och följa rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har satt upp och visa hänsyn till andra deltagare/funktionärer/arrangören.
Observera att deltagarnas namn offentliggörs på eventuella start- och resultatlistor.
Parkering finns i anslutning till tävlingen men platserna är begränsade. Se till att samåka om möjligt!

Ansvar och risk
Deltagaren är medveten om att Repeak Challenge är en fysisk ansträngning under 5-6 km inkluderat med flertalet hinder/utmaningar längs vägen. Deltagaren tävlar därför på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot varken Arrangören eller markägaren före, under eller efter loppet. Det är deltagarens ansvar att förbereda sig inför loppet på bästa sätt och teckna en olycksfallsförsäkring om nödvändigt.
Arrangören ansvarar inte för stöld, brott eller förlust av personlig egendom under loppet. Det är därför deltagarens egna ansvar att på bästa sätt motverka detta och teckna eventuell nödvändig försäkring.
Deltagare kan diskvalificeras eller avvisas från området om denne är bedöms ha ett farligt eller aggressivt beteende vid arrangemanget eller på annat sätt inte följer villkoren beskrivna här. Alla deltagare måste följa lokala lagar och visa respekt mot deltagare/funktionärer/arrangören. Denne får inte heller vara påverkade av alkohol eller droger.
Observera att skor och kläder kan komma att bli smutsiga, skadas och/eller bli blöta under arrangemanget, vilket sker på egen risk av deltagaren. Deltagare får inte delta i Repeak Challenge utan kläder på underkroppen.

Bilder och videos
Det kommer att tas bilder och videos på deltagarna under tävlingen. Som deltagare godkänner du att dessa fotografier/filmer används av Arrangören på så sätt som Arrangören anser lämpligt utan rätt till ersättning till deltagarna.
De kan även komma att användas av tredje part (såsom men inte begränsat till) sponsorer och samarbetspartners samt till marknadsföring av Repeak Challenge och Inspired By Focus och marknadsföring av produkter knutna till loppet och företagets tjänster och loppets sponsorer.
Fotografier/filmer från våra arrangemang får delas av deltagaren i dennes sociala medier. Eventuella logotyper på bilden måste visas och får inte klippas bort.
Det är inte tillåtet att marknadsföra andra lopp eller produkter med fotografier från våra event utan skriftligt tillstånd.
Vi förbehåller oss rätten att fakturera arrangören/företaget/föreningen som använder våra bilder utan tillstånd 3000:- exkl moms per tillfälle.

Arrangör
Inspired By Focus AB
E-post: contact@inspiredbyfocus.com
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra banan ända fram till start samt rätt att ändra dessa villkor utan att deltagaren kan rikta krav på ersättning eller motsvarande mot Arrangören. Deltagaren ansvarar för att texten skrivs ut och sparas för framtida bruk.
Villkor uppdaterade 16 september 2020

GDPR
________________________________________
Repeak Challenge / Inspired By Focus AB
Med personuppgifter avses all information som lagras om dig, som t ex namn, e-postadress, födelseår, förening och adress.

Användande av personuppgifter
I samband med anmälan lämnar du personuppgifter till Inspired By Focus AB.
Dessa används för att informera om, genomföra, följa upp, administrera och ta betalt för din anmälan till arrangemanget.
Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal.

I samband med detta kan därmed personuppgifter komma att lämnas ut till organisationer, företag och myndigheter inom och utanför EU och EES (såsom men inte begränsat till) sponsorer.

Om du ger ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsinformation från Inspired By Focus AB, kommer vi även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om arrangemang eller Inspiredrelaterade appar och tjänster. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på ditt samtycke. Du kan återta ditt samtycke när som helst genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring eller andra utskick.
Vi kan komma att kontakta våra kunder i kundundersökningssyfte vad gäller de kommande arrangemangen eller de genomförda.

Inspired By Focus AB förbehåller sig rätten att fritt överlåta personuppgifter om Inspired By Focus AB eller dess ägare förvärvas av annan.
Ändring och rättning av personuppgifter
Du kan när som helst ändra eller rätta dina personuppgifter genom att kontakta oss.
Du har även rätt att på skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.
Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, kan du kontakta Inspired By Focus AB på epost contact@inspiredbyfocus.com.

Personuppgiftsansvarig är:
Inspired By Focus AB
Orgnr: 559118-9765
Adress: Rudbecksgatan 28, 702 23 Örebro
Epost: contact@inspiredbyfocus.com